Знай

Хартата на основните права и Директива 2000/78 на ЕС изрично забраняват дискриминация въз основа на сексуална ориентация при определени обстоятелства. Член 21 от Хартата гласи: „Всяка дискриминация основаваща се на (…) сексуална ориентация ще бъде забранена“. Транссексуалните хора са по-слабо защитени от правото на ЕС – дискриминацията им е забранена въз основа на „пол“ от Хартата на основните права, с Директивата за половото равенство от 2006,  забраняваща дискриминацията в областта на заетостта въз основа на смяна на пола.

Във всички страни от ЕС дискриминацията въз основа на сексуална ориентация на работното място, както и при прилагане на правата и законите, е незаконна. От 2014 24 страни членки на ЕС забраняват дискриминацията въз основа на сексуална ориентация извън работното място.

Въпреки това законите на ЕС не забраняват дискриминацията на транссексуалните хора или въз основа на сексуална ориентация отвъд полето на заетостта. В много страни в Европа се изисква транссексуалните хора да бъдат стерилизирани, за да сменят пола си, докато някои страни в Европа не признават законово половата принадлежност на транссексуалните хора. Еднополовите бракове или осиновявания не са възможни във всички страни от ЕС и страните членки не трябва да признават еднополови бракове, проведени в други страни от ЕС.

Насилие и дискриминация срещу хора, идентифициращи се като ЛГБТКИ, се проявява из цяла Европа. Много страни членки на ЕС не включват сексуалната ориентация и половата принадлежност към основанията за престъпления от омраза.

Разбери

Заедно с права като правото на свободно движение Договорът за функционирането на Европейският съюз (ДФЕС), чрез член 19 (1) включва и правото на не дискриминация въз основа на сексуална ориентация. Това позволява на ЕС да приема законодателни мерки, целящи борба с дискриминацията, основаваща се на сексуална ориентация, докато това попада в неговата зона на отговорност.

Директива 2000/78 /ЕС (2000 ) установява обща рамка за равно третиране в областта на заетостта. Тази директива цели да защити европейските работници от всякаква форма дискриминация, основаваща се на пол, възраст, раса, сексуална ориентация и т.н. Това е подсилено от Лисабонския договор, който издига Хартата на основните права до същия статут като останалите договори, и която забранява „всяка дискриминация основаваща се на (…) сексуална ориентация.“

Директива 2000/78/ЕС представлява важна стъпка към забраняването на дискриминацията въз основа на сексуална ориентация на работното място, тъй като по това време много европейски държави нямат адекватни закони против дискриминацията. Директива 2006/54/ЕС се разпростира и до дискриминацията на работното място, базирана на пола като изрично се споменава, че това покрива дискриминация зародила се от промяна на пола.

Докладът на Комисията за Директива 2000/78/ЕС и Директива 2006/54/ЕС гласи, че до момента всички страни членки са въвели почти напълно двете директиви. Въпреки това докладът показва, че остават някои трудности във въвеждането на Директива 2000/78/ЕС, а при Директива 2006/54/ЕС докладът подчертава, че само четири страни членки са забранили изрично дискриминацията, основаваща се на промяна на пола, докато други държави разчитат на по-широки понятия.

Тези директиви покриват само дискриминацията на работното място, но не изискват от страните членки да забранят дискриминацията, базирана на сексуална ориентация или полова принадлежност, в други области.

LGBT проучване от 2012, проведено от Агенция за основните права на ЕС открива, че много ЛГБТКИ се сблъскват с дискриминация и насилие.

  • Между 20% и 60% от транссексуалните хора заявяват, че се чувстват дискриминирани или тормозени, защото са възприемани като транссексуални.
  • 40% от запитаните хора в някои страни заявят, че избягват да се разкриват като LGBT заради страх от тормоз и насилие
  • Между 36% и 79% от запитаните хора в ЕС избягват да се държат за ръце със своя партньор от същия пол заради страх от нападение, заплахи или тормоз.

От 2008 се обсъжда директива за равно третиране на хора извън работното място без значение от тяхната религия, неспособност, възраст или сексуална ориентация, но все още не е прокарана.

Образователни материали

Образователни материали

Казуси

Право на не дискриминация въз основа на сексуална ориентация

Право на не дискриминация въз основа на сексуална ориентация