Знай

Повече от 10 милиона роми живеят в Европа, което ги прави най-голяма малцинствена група на континента. През вековете роми мигрират от Северна Индия към Европа, а тяхната култура бива потискана в страните, в които живеят. По време на нацисткия режим, както и по време на комунизма в Източна Европа много роми умират или са обект на физическо малтретиране.

Ромите са европейски граждани. Въпреки формалната защита на правата им в Европа чрез регулации за защита на малцинствата срещу дискриминация, ромите все още са жертви на изключително високи нива на физическо насилие, социално изключване, дискриминация и бедност. Често на ромите не се гледа като на част от основното население и в повечето случаи са използвани за изкупителна жертва по време на политическа или икономическа криза. Обвинявани са от местното население, че взимат работни места и извършват престъпления. Въпреки плана на ЕС и финансовите средства за засилване на интеграцията на ромите, националните правителства често допринасят за антиромските настроенията чрез политиките си.

Например в някои страни ромските деца трябва да посещават училища за деца с физически или умствени увреждания. В други случаи достъпът до образование за ромските деца е ограничен, защото те живеят в изолирани лагери, намиращи се прекалено далеч от най-близкото училище. Вследствие на това броят на ромски ученици, които напускат училище преди 16-годишна възраст е много висок. (виж графика 1). Лошото образование или липсата му са сред причините за високата безработица сред ромите.

Също така, ромите срещат сериозни препятствия при реализирането на основните си права, като географска изолация, липса на здравно осигуряване и езикови бариери. Това предизвиква значителни различия в здравословното им състояние, тъй като те страдат от по-лошо здраве в сравнение с мнозинството от населението.

Освен тези неравенства в достъпа до услуги, има и много случаи, в които националните правителства също предприемат действия срещу ромите, като потъпкват правата им. Например френското правителство е депортирало повече от 11.000 души в родните им страни от 2012 насам. В много случаи ромите са изпращани обратно в Румъния и България, които са държави-членки на ЕС и чиито граждани имат право на свободно предвижване в Съюза.

Причините за липсата на защита на основните им права варират от препятствия пред упражняването на правата до откритото им нарушаване. В някои случаи националното право не е синхронизирано с европейското, но за това се разбира едва когато ром отнесе дело на европейско ниво. За да стане това, обаче,  трябва ромите да познават правата си и да могат да отделят време и пари. В други случаи за съдиите е трудно да разберат кога нарушаването на правата на ромите е свързано с етноса им заради липса на доказателства.

Разбери

На ниво ЕС има множество правни инструменти за защита правата на ромите.

Хартата за основните права на Европейския съюз забранява всякакви форми на дискриминация, базирана на раса, цвят на кожата, етнос, сексуална ориентация или социален произход (чл. 21). Делът относно свобода и солидарност включва правото на образование (чл. 14) както и достъп до здравни услуги (чл. 35). Хартата също изисква „достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства“ (чл. 34).

Освен това има и директива, която е насочена точно към дискриминацията на етническа основа. Тази директива е обвързваща за всички страни членки на ЕС и ги задължава да включат клаузите ѝ в националните си законодателства. Директива 2000/43/ЕС защитава ромите от дискриминация на етническа основа в полето на заетостта, социалната сигурност, социалните помощи, образованието и достъпа до стоки и услуги. Директивата изисква създаването на Органи по въпросите на равенството в страните членки, които да обработват индивидуални оплаквания, свързани с дискриминация в полетата описани в Директивата.

При това никое право не съществува самостоятелно, а е по-вероятно да бъде обвързано с други права и регулации. Например ромите, като другите европейски граждани, имат право на свободно предвижване (Директива 2004/38) и право на тримесечен престой във всяка страна от ЕС без никакви условия. След този период те трябва да докажат заетост или наличие на достатъчно средства, за да живеят в страната (чл. 6 и 7). Ако не успеят, те могат да бъдат класифицирани като „ненужно бреме за системата за социално подпомагане“ (чл. 14). Това може да включва изгубване на права за пребиваване и заедно с това на права на всякакви социални придобивки. Това, в повечето случаи, се отразява на най-бедната част от обществото.

Съгласно Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства, страните също са задължени да приемат специфични политики за защита на малцинствата и за създаване на условия, които да подпомагат развитието на културата им. Това е първият правно обвързващ документ, посветен на защитата на правата на малцинствата. За разлика от индивидуалните права, това са права, които защитават определени общности. Това са  общностите, съставени от по-малък брой членове от колкото общността към която принадлежи основното население на страната. Членовете на тази общност трябва да имат етнически, езикови или други културни различия с останалото население (определение на ООН). Докато защитата на правата на малцинствата е критерий за членство на страни като Румъния и България, някои европейски държави не са приели препоръката на Съвета на Европа (напр. Франция, Гърция и Люксембург). В други страни е осъществено само привидно изпълнение, но всъщност правата не са достатъчно защитени от изпълняващите институции.

Образователни материали

Образователни материали

CITIZENS MANIFESTO

През 2013 Европейски алтернативи събра тревогите и предложенията на хора от цяла Европа в серия предложения за политики.

В сферата на миграцията дадохме препоръки на ЕС да:

– Да се спре насилственото изгонване на роми от страните в ЕС

– Да се спре разрушаването на ромските лагери без да се осигурява настаняването им другаде

– Да се стартират програми и проекти за включване на ромите

– Ромите да бъдат припознати като неделима част от европейското общество

Казуси

Стерилизацията и ромските жени

Стерилизацията и ромските жени