знаем

Въпреки че Европейският проект стартира през 50-те години и въпреки че въвеждането на Европейска форма на гражданство с конкретно дефинирани права и задължения беше обмисляна още пред 60-те години, всъщност Европейската форма на гражданство стана реалност чак с  Maastricht договора през 1992. От 1993 насам всеки гражданин на държава от Европейския съюз се смята и за член на съюза, тоест за европейски гражданин. Това гражданство се предостява директно на база споразумението за функциониране на Европейския съюз и се приема като допълнение – то не замества националното гражданство.

Като европейски гражданин, всеки човек има право да се възползва от правата предвидени в договора на ЕС. Следните права са конкретно описани в текста:

    • правото на движение и пребиваване свободно в Европейския съюз;
    • правото на глас и на кандидатиране при избори за Европейския Парламент и при общински избори в държаване на пребиваване;
    • правото да се възползва от закрила от посолството на друга държава-членка на ЕС, когато човекът е извън ЕСправото да внася петиции към Европейския Парламент, да се обръща към Европейски Омбудсман (механизма за жалби на ЕС) и правото да адресира институциите в ЕС (включително Европейския Парламент, Комисия и Съвет)  и консултативните органи на ЕС на всеки от официалните езици в договорите на ЕСи да получи отговор на същия език.

Има и други права, от които жителите на ЕС могат да се възползват, например:

    • правото на достъп до регистрите на Европейския Парламент, Европейската Комисия и документите на Европейския Съвет;
    • правото на равен достъп до Публичната служба на ЕС.

От влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009, започна да функционира нов механизъм – Инициатива за Европейските Граждани (European Citizens’ Initiative) (ECI), който позволява на гражданите на ЕС да поискат от Комисията да законодателства в която и да е от сферите си на компетенция, след като са събрани подписите от група от държави и са спазени някои други условия.

разберем

Правата на всеки гражданин на ЕС, са описани в Договора за функциониране на ЕС (чл. 20-24); а в същото време, от влизането в сила на Договорът от Лисабон, тези права са също така са получили конституционен статут според чл. 9 на същия договор.

Бързо проучване от Eurobarometer публикувано през Февруари 2013 година показва, че гражданите на ЕС са все по-наясно и детайлно запознати с концепцията за европейско гражданство:  81% казват, че са били запознати с термина, въпреки че по-малко от 50% са знаели значението му (все пак и по двете линии има подобрени резултати след същото изследване от 2007 година). Друга публикация на Eurobarometer от по-късно същата година показва, че смисъла на европейското гражданство е намалил своята стойност в очите на хората, за разлика от предишни проучвания – само 59% от отговорилите се виждат и идентифицират като граждани на ЕС и само 20% от тях са твърдо уверени в своето европейско гражданство.

През Септември 2015 година, беше стартирана публична консултация относно Европейското гражданство. Това е онлайн проучване за целия ЕС, с цел европейските граждани да изразят техните гледни точки и мнения относно техния опит съ защита на правата им като европейски граждани, както и визията им относно недостатъци или ограничения, които са изпитали. Консултацията е общодостъпна и налична на всички езици в ЕС. Отворена е до 7-ми Декември 2015, а резултатите се очакват през пролетта на 2016 година.

Право на свободно движение и пребиваване

Според чл. 21 от договора за функциониране на ЕС, всеки гражданин на ЕС има правото на свободно движение и пребиваване в която и да е от другите държави в съюза, при някои определени условия. Директива на Комисията от 2004 дефинира по-детайлно специфичните условия за движение относно търсене на работа, обучение или перманентно жителство след 5 години пребиваване в друга страна от съюза.

Според последни данни предоставени от Европейската Комисия, има над 14 милиона европейски граждани, които пребивават в друга държава за продължителни периоди. От създаването на европейското гражданство има временни ограничения относно това за нови членове на Европейския съюз в някои случай, например има ограничения относно хърватски жители на ЕС (валидно от 2015 година).

Право на глас и кандидатиране (избирателни права)

Ако сте европейски гражданин, пребиваващ в друга европейска държава, имате правото да се кандидатирате и да гласувате в общински избори и за Европейския Парламент в тази държава, при същите условия както и гражданите на държавата. Въпреки това, може да има ограничения при гласуването на държавни избори и референдуми за Европейския Парламент – можете да гласувате само в една държава. Тези права са регулирани с Европейска директива от 1993 година.

Последните европейски избори от 2014 бяха повлияни от фокусирани усилия да се увеличи публичното участие в Европейския политически дебат. За съжаление, цялостният електорат остана сравнително нисък – около 42,6% .

Право на дипломатическа и консулска защита

Според договореностите, граждани на една държава от ЕС имат право на достъп до дипломатическа и консулска защите от друга държава-членка, когато тяхната родна държава няма посолство на съответното място, когато представител на Почетния Съвет не е достъпен или при издаване на документ за самоличност.

Повече информация може да се намери на уебсайта относно защита на гражданите на ЕС в други страни-членки тук :Консулска закрила.

Право на петиции към европейските институции, както и правото да се обръщат към Омбудсмана

Чл. 24 от Договора за функциониране на ЕС позволява на гражданите да внасят директно петиция към Европейския Парламент и Омбудсман.

Правото на петиции, според чл. 27 от договора за функциониране на ЕС и според чл. 44 от  Харта на основните права, е валидно когато материята е свързана с някое от сферите на дейност на ЕС и засяга директно вносителите на петиции. Последното условие може да се разбира в широк смисъл. Европейският Парламент получава средно по 3 петиции на ден. Общият брой внесени петиции, както и съотношението на тези, които са приети, са нарастнали през последното десетилетие. Между 2009 и 2012 години, петициите относно основните права  представляват основната част от общо внесените петиции. Пример за петиция към Европейския съюз, която все още е в сила, е тази, която се отнася до жителите на Долината Суза (Val di Susa), подкрепена от местните власти, относно техните притеснения как строителството на железопътната линия Лион-Турино ще се отрази на околната среда и здравето на жителите.

Европейските граждани могат да се обръщат към Омбудсмана в случай на лошо администриране и управление, като административни EU citizens can apply to the European Ombudsman, като административни нередности , несправедливост и дискриминация ; злоупотреба с власт ; липса или отказ на информация или ненужно забавяне. Петицията може да се внесе по електронен път или по имейл или поща; може да бъде директно адресирано до Омбудсмана или до член на Европейския Парламент.

Европейският Омбудсман има правото да оценява дали случай на неправилно управление има нужда от по-нататъшно разследване и разяснение или да отнесе въпроса към съответната институция, която е засегната, да се потърси решение, и да се предложат препоръчителни действия на тази институция, ако е необходимо.

Право да се свърже с институциите на ЕС и да получи отговор

През европейската мрежа (Europe Direct) всеки европейски гражданин може да зададе въпроси на и относно различни Европейски институции по различни начин, като например по телефон на всички езици в ЕС, по пощата, с оналйн обратна връзка, или през мрежата от информационни центрове на ЕС и говорителите във всяка държава-членка.

Право на достъп до регистрите на Парламента, Комисията и Съвета

Според чл. 15 от Договора за фунциониране на ЕС, граждани и жители на страните-членки, имат право на достъп до документацията на трите основни институции на ЕС. Под регистър се разбира база данни от документация и информация относно дейностите на институцията и се съдържа информация относно дневния ред, обобщени данни от срещи, чернови на документи и подобно.

Правата на Европейските граждани им позвляват да достъпват редица документи на Европейския Парламент, Европейската Комисия и Еврвопейския Съвет посредством съответните регистри. Има някои ограничения относно вида на документите, които са достъпни. Пример за такива ограничения са настоящите ограничения относно достъпа до черновите варианти на предложение за Трансатлантическите Търговски и Инвестиционни партньорства (Transatlantic Trade and Investment Partnership / TTIP). Процесът на преговори включва явен недостиг на прозрачност и е сериозно критикуван от много европейски организации, инициативи и групи. Европейската Комисия се ангажира за повече прозрачност в преговорите през 2014. Някои от свързаните текстове са разкрити от Европейската Комисия, но това само леко намали критиките, че преговорите текат при закрити врати. Някои оплаквания са адресирани към Европейския Омбудсман.

Инициатива на Европейските граждани

Всеки гражданин е в състояние, в съответствие с член 24 от ДФЕС да започне Европейска гражданска инициатива. Това е процедура, която позволява на хората да отправят петиции до Европейската комисия с искане (или предположение) за законодателства в една от областите, в които Комисията може да действа. Редица условия са включени, които трябва да бъдат изпълнени, за да може инициативата да бъде допустима: комисията трябва да се състои от най-малко седем граждани от седем страни членки на ЕС и, в рамките на една година, те трябва да съберат един милион подписа, с представителство от най-малко седем различни държави членки на ЕС и на минимален брой кандидати от всяка от тези държави.

До 2015 г., три европейски инициативи са отговарили на тези  критериите, и са получили официален отговор от Европейската комисия; съответно тази за осигуряване на вода и канализация като човешко право, правото на живот на ембриони и инициатива за спиране на дисекцията на живи животни и опити върху животни. И трите са били регистрирани в периода май-юни 2012 г. Въпреки това, Европейската комисия не е приела законодателство на всяка от тях. Други, които не са успели да отговорят на критериите са: Европейската инициатива за медиен плурализъм и Позволи да гласувам – относно изборните права.

Европейската гражданска инициатива за водата като обществено благо събра почти два милиона подписа и получи широк медиен отзвук, преди и по време последните избори за Европейския парламент и от тогава насам. От една страна тази инициатива получи подкрепата на Икономическия и социален комитет, консултативен орган даващ представителство на социалните и икономически групи по интереси на ЕС; от друга страна, 4 от 5 кандидати за председателството на Европейската комисия поемат ангажимент за прилагане на принципа на инициативата в своите изявления по време на изборната кампания 2014. Накрая, през септември 2015 г. инициативата регистрирана с официалната подкрепата на Европейския парламент, който подкрепи чрез гласуване в пленума и поиска от Европейската комисия, наред с други точки, да “вземе опасенията и предупрежденията, изразени от гражданите в такива петиции сериозно и да действа по тях.”

Критиките към Европейската гражданска инициатива, включват, че Европейската комисия има правото да решава дали дадена инициатива е приета или не и, че от 2015 г., нито една европейска гражданска инициатива не е била официално приета като законодателство, въпреки че развитието на инициативата – Водата като обществено благо, показва нарастващата роля на влиянието, което това право може да има на европейско ниво.

На 28 октомври, 2015 г. Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада на евродепутата György Schöpflin ( не съм сигурна как е на бг) относно европейската гражданска инициатива. В доклада се признава, че “каквото и да са критериите за успех, (ЕГИ) не е достигнала до” целта си, също с оглед на факта, че “нито една инициатива все още не е последвана от законодателството”. Европейската гражданска инициатива остава все пак първият инструмент за транснационална демокрация, който дава възможност на гражданите да участват пряко с институциите на ЕС.

Образователни материали

Образователни материали

Казуси

Очаквайте скоро