POZNAJTE

Zmluva o fungovaní Európskej únie a Zmluva o Európskej únii, dve hlavné zmluvy EÚ, uvádzajú niekoľko požiadaviek týkajúcich sa sociálnych práv, vrátane celkového cieľa, ktorým je chrániť sociálne práva a povinnosť zlepšiť pracovné podmienky, verejné zdravotníctvo a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu.

Charta základných práv Európskej únie obsahuje právo na sociálne zabezpečenie, pomoc v nezamestnanosti, dôchodky, sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní a zdravotnú starostlivosť za istých okolností. Európsky dohovor o ľudských právach nezahŕňa sociálne práva, ale Európsky súd pre ľudské práva vydal niekoľko rozhodnutí o sociálnych právach, keď sa vzťahujú na iné práva, ako je právo na rodinný život a zákaz mučenia.

Právo EÚ však necháva na štátoch, aby vo svojich vnútroštátnych predpisoch určili, kto sa môže uchádzať o sociálnu ochranu a snaží sa o harmonizáciu a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so všetkými občanmi EÚ, ktorí uplatňujú sociálne práva mimo krajiny, ktorej sú štátnymi príslušníkmi.

Finančná kríza a úsporné opatrenia zavedené v mnohých európskych krajinách po roku 2009 negatívne ovplyvnili sociálne práva a ochranu v mnohých európskych krajinách.

V správe vypracovanej pre Európsky parlament v roku 2015 sa uvádza, že úsporné opatrenia v EÚ majú hlboko negatívny vplyv na ochranu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych, ako aj občianskych a politických práv.

V správe sa ďalej uvádza, že na Cypre, v Grécku, Írsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku došlo k zvýšeniu počtu ľudí, ktorí prišli o prácu, zamestnávania na čiastočný a dočasný úväzok a k zvýšeniu pracovného času, a k zníženiu ochrany v nezamestnanosti a miezd. Toto všetko ovplyvnilo právo zapojiť sa a zostať v pracovnom pomere za spravodlivých podmienok, najmä v prípade žien, mladých pracovníkov, ľudí s postihnutím, migrantov, kočovníkov, pracovníkov s nízkou mzdou, dôchodcov a slobodných.

V správe sa takisto uvádza, že také opatrenia ako je zníženie počtu učiteľov a škôl a obmedzenie niektorých služieb pre zraniteľné skupiny, ako sú postihnuté deti, rómske deti a deti migrantov, negatívne ovplyvnili právo na vzdelanie.

Podľa správy úsporné opatrenia v tých istých krajinách ovplyvnili právo na zdravotnú starostlivosť, predovšetkým v Grécku a na Cypre. Tieto opatrenia viedli k zníženiu prístupu k zdravotnej starostlivosti, vrátane preventívnej medicíny, k zvýšeniu nákladov a čakacej lehoty a k nedostatkom v zásobovaní liekmi. Podľa správy bolo niekoľko skupín neúmerne dotknutých opatreniami, medzi nimi aj chudobní a bezdomovci, starší ľudia, ľudia s postihnutím a ich rodiny, ženy a nezdokumentovaní migranti.

Podľa správy boli negatívne postihnuté aj dôchodky, predovšetkým vo forme zníženia výdavkov štátu na dôchodky a zníženia životnej úrovne dôchodcov.

POCHOPTE

Čl. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) stanovuje, že Únia by mala bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi a solidaritu medzi generáciami.

Čl. 151 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) stanovuje, že Únia a jej členovia majú za cieľ podporu zamestnanosti, zlepšenie životných a pracovných podmienok, aby bolo možné ich harmonizovať pri zachovaní ich zlepšenia, riadnu sociálnu ochranu, podporu dialógu medzi manažmentom a pracovníkmi, rozvoj ľudských zdrojov za účelom dosiahnutia trvalo vysokej zamestnanosti a boja proti vylúčeniu.

Charta základných práv Európskej únie obsahuje uznanie nároku na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, vrátane materskej, podpory v nezamestnanosti a dôchodkov, pre občanov EÚ bez ohľadu na to, kde žijú, za podmienok ustanovených vnútroštátnymi predpismi a právom EÚ. Zahŕňa aj právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní pre všetkých, ktorí nemajú dostatok prostriedkov, právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť.

Napriek hore uvedeným zmluvám a charte, nariadenia a smernice EÚ (zákony) ich nepretransformovali do podrobných pravidiel záväzných pre členské štáty EÚ, a inštitúcie EÚ ešte nepostúpili ani jeden prípad pred súd, aby uplatnili tieto práva. Skôr to nechávajú na národné vlády, pričom sa EÚ snaží dohliadnuť na to, aby na základe národnosti nedochádzalo k diskriminácii v zamestnaní a pri poskytovaní sociálnej ochrany, a zameriava sa na politiky a aktivity na podporu ochrany týchto práv.

Slušné pracovné podmienky a ochrana v nezamestnanosti

Čl. 153 ZFEÚ stanovuje konkrétne povinnosti pre Úniu pri implementácii Čl. 151, vrátane zlepšenia pracovných podmienok a sociálneho zabezpečenia, zlepšenia podmienok pre držiteľov pasov iných ako sú pasy EÚ, a boja proti sociálnemu vylúčeniu. Čl. 27-31 a 34 Charty základných práv EÚ obsahujú niekoľko práv pracovníkov, vrátane práva na informácie a konzultácie v rámci podniku, práva na kolektívne vyjednávanie, na ochranu v prípade bezdôvodného prepustenia a spravodlivé a primerané pracovné podmienky, vrátane najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času, denného a týždenného odpočinku a každoročnej platenej dovolenky. Zahŕňa uznanie práva na dávky sociálneho zabezpečenia v prípade straty zamestnania.

Podľa pravidiel EÚ, ak sa presťahujete z jednej krajiny EÚ do inej, máte nárok na tie isté dávky v nezamestnanosti ako osoby so štátnou príslušnosťou danej krajiny. Hoci pravidlá týkajúce sa toho, ako dlho musíte pracovať, aby ste mali nárok na tieto dávky v nezamestnanosti, nie sú v každej krajine rovnaké, a ľudia musia často odpracovať rozmanité časové obdobia, kým získajú nárok na tieto dávky, krajina, do ktorej sa presťahujete, musí zohľadniť čas, ktorý ste odpracovali v ostatných krajinách EÚ, ako súčasť uvedeného časového obdobia. Pravidlá EÚ takisto umožňujú občanom dostávať podporu v nezamestnanosti ďalších 3-6 mesiacov v inom členskom štáte EÚ, kým si v tom štáte hľadajú prácu.

Pravidlá EÚ však nevyžadujú robiť opatrenia na riešenie nezamestnanosti, neistých a zle platených pracovných miest v celej EÚ, ktoré predstavujú problém pre právo na spravodlivé a primerané pracovné podmienky.

V máji 2015 Eurostat odhadol, že miera nezamestnanosti v 28 členských štátoch EÚ bola 9,6% a 10,3% v Eurozóne. Nezamestnanosť mladých ľudí (mladších ako 25 rokov) bola 20,6% v EÚ-28 a 22,1% v Eurozóne. No v Grécku bola nezamestnanosť mladých ľudí 49,7%, v Španielsku 49,3%, v Chorvátsku 43,6% a v Taliansku 41,5%.

Správa z roku 2012 vypracovaná pre Európsku komisiu zaznamenala nárast neistých pracovných miest – najmä pracovných miest na nedobrovoľný čiastočný úväzok a so zmluvami na dobu určitú – vo všetkých 12 členských štátoch, ktoré sa posudzovali. Medzi nimi boli staršie aj novšie členské štáty EÚ. Správa takisto zdôraznila, že zrejme dochádza k nárastu nelegálnej práce v Grécku, Španielsku, Taliansku, Lotyšsku a Bulharsku. Takisto sa zrejme zvyšuje používanie dočasného zamestnania dohodnutého agentúrami, ktoré robia sprostredkovateľov medzi zamestnávateľom a zamestnancami, pričom najviac neistých pracovných miest bolo v sektore stravovacích a ubytovacích služieb, v stavebníctve, poľnohospodárstve, maloobchode a upratovacích služieb, a najviac ohrození neistými pracovnými miestami boli nezdokumentovaní migranti, ženy a mladí pracovníci.

Zdravotná starostlivosť

Čl. 168 ZFEÚ vyžaduje, aby Únia robila opatrenia zamerané na zlepšenie verejného zdravia a Čl. 35 Charty základných práv obsahuje aj právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

EÚ nezasahuje priamo, aby stanovila vnútroštátnu politiku zdravotnej starostlivosti, skôr na seba preberá úlohu koordinátora pri zabezpečovaní ochrany občanov EÚ pri uplatňovaní slobody pohybu podľa tých istých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny, keď sa presťahujú do iného členského štátu.

V roku 2014 Európska rada vyjadrila obavu, že finančná kríza ovplyvňuje schopnosť členských štátov EÚ poskytnúť prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnej ochrane, najmä so zreteľom na Čl. 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Okrem problémov uvedených v správe pre Európsky parlament (pozrite vyššie) správa, ktorú v roku 2014 vypracoval EuroFound, poukázala na to, že úsporné opatrenia zavádzajú nové skupiny, ktoré môžu byť vystavené nedostatočnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu zvýšenej nezamestnanosti, zmien v systéme a zvýšenej diskriminácie a xenofóbie. V správe sa takisto uvádza, že obmedzenia služieb v jednej časti systémov zdravotnej starostlivosti vedú k náporu na iné časti – ako je zvýšené používanie nemocničnej starostlivosti, keďže rodiny sú čoraz menej schopné starať sa o členov rodiny doma, a zvýšené používanie rýchlej zdravotníckej pomoci, ktorá je lacnejšia alebo dostupnejšia ako návšteva všeobecného lekára.

Vzdelanie

Článok 165(1) ZEÚ stanovuje, že Spoločenstvo prispeje k rozvoju kvalitného vzdelávania povzbudzovaním spolupráce medzi členskými štátmi a v prípade potreby aj podporou a doplnením ich aktivít, pričom bude plne rešpektovať zodpovednosť členských štátov za obsah učebných osnov a organizáciu školstva a ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Čl. 14 Charty základných práv EÚ stanovuje, že každý má právo na vzdelanie a na prístup k odbornej príprave a ďalšiemu vzdelávaniu.

Tak ako v iných oblastiach, o ktorých sa tu hovorí, EÚ ani v oblasti vzdelávania nezaviedla pravidlá, ktoré by ovplyvnili vnútroštátnu politiku, skôr sa zamerala na koordináciu mobility vzdelávania a vypracovanie politiky v oblasti vzdelávania vo všetkých členských štátoch. Sem patrí napríklad program ERASMUS, zabránenie diskriminácii vo vzdelávaní občanov EÚ na základe štátnej príslušnosti a uznávanie kvalifikácie z iných členských štátov EÚ.

Okrem problémov s uplatňovaním práva na vzdelanie uvedených v správe Európskeho parlamentu (pozrite vyššie), od roku 2008 dochádza k znižovaniu financovania univerzít v mnohých členských štátoch EÚ, pričom sa zvýšili poplatky za štúdium.

Dôchodky

Čl. 35 Charty základných práv EÚ uznáva právo na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne služby, ktorými sa zabezpečuje ochrana v prípade vysokého veku. EÚ zaviedla pravidlá, ktoré stanovujú, ako osoby, ktoré pracovali vo viacerých krajinách EÚ, môžu žiadať o dôchodky a ako môžu žiadať o dôchodky, keď sa na dôchodok usadia v inom členskom štáte EÚ, nezasahuje však priamo do vnútroštátnych dôchodkových predpisov.

Vzdelávacie materiály

Vzdelávacie materiály

CITIZENS MANIFESTO

V roku 2013 občianske hnutie Európske alternatívy dalo dohromady obavy a návrhy ľudí z celej Európy a premietlo ich do celého radu politických návrhov .

V oblasti pracovných a sociálnych práv odporúčalo, aby EÚ:

– Zaviedla pravidlá na právnu úpravu a platbu stáží,

– Zaviedla povinnú minimálnu mzdu platnú v celej EÚ na základe životných nákladov v mieste výkonu práce,

– Zaviedla povinnú „ochranu mládeže“ vo všetkých členských štátoch EÚ,

– Podporovala rovnaký prístup k vzdelávaniu pre všetkých a zabezpečila ho systémom pôžičiek a grantov pre terciárne vzdelávanie v celej EÚ,

– Zaručila minimálne dávky v nezamestnanosti a sociálne dávky pre všetkých nezamestnaných v EÚ,

– Zaručila dôchodky všeobecne na úrovni, ktorá umožňuje slušné životné podmienky,

– Zaviedla univerzálny základný príjem.

Čítajte viac tom, pg. 22 – 43.

PRÍPADOVÉ STÚDIE

Pripravujeme

Pripravujeme